Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOGOMELON.PL Z DNIA 1 SIERPNIA 2022 ROKU

 

 • Definicje.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Sprzedawca  – Izabela Dulska, działająca pod firmą Izabela Dulska neurologopeda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piławskiej 14/21, 50 – 538 Wrocław, NIP: 8351591574, REGON: 521337696,
 3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LOGOMELON.PL;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem LOGOMELON.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym w postaci: książek, gier, krzyżówek oraz innych pomocy logopedycznych dostępnych w formacie PDF, papierowych plakatów;
 7. Usługa – szkolenia stacjonarne i w formie webinarów
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Izabelą Dulską, działającą pod firmą Izabela Dulska neurologopeda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piławskiej 14/21, 50 – 538 Wrocław, NIP: 8351591574, REGON: 521337696, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usługi. 

 

 • Postanowienia ogólne.

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LOGOMELON.PL.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy, działający pod adresem LOGOMELON.PL prowadzony jest przez Izabelę Dulską, działającą pod firmą Izabela Dulska neurologopeda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piławskiej 14/21, 50 – 538 Wrocław, NIP: 8351591574, REGON: 521337696.
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,
 2. przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

Sprzedawca oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego “LOGOMELON.PL” przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu LOGOMELON.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • LOGOMELON.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LOGOMELON.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LOGOMELON.PL.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową LOGOMELON.PL, dokonać wyboru  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru lub Usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail logomelon.pl – Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr …, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

 • Dostawa.

 

 • Dostawa Towarów lub Usług jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów lub Usług odbywa się przesyłką kurierską, pocztową, paczką w ruchu lub odbiór osobisty. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu logomelon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów lub Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz faktury VAT lub paragonu.

 

 • Ceny i metody płatności.

 

 • Ceny Towarów lub Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przelewem na rachunek bankowy o numerze 13 1140 2004 0000 3402 8228 8460, 
 2. przy odbiorze przesyłki, 
 3. gotówką przy odbiorze osobistym. 

 

 

 

 • Prawo odstąpienia od umowy.

 

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę [Izabelę Dulską, działającą pod firmą Izabela Dulska neurologopeda z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piławskiej 14/21, 50 – 538 Wrocław, numer telefonu: 533277557 , adres e-mail izabelamelonlog@gmai.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Akceptując treść niniejszego Regulaminu wyrażają Państwo zgodę na utratę prawa odstąpienia od umowy i rozpoczęcie korzystania z treści cyfrowych niezawartych na nośnikach materialnych (książki, gry, krzyżówki oraz inne pomoce logopedyczne dostępne w formacie PDF oraz szkolenia stacjonarne i w formie webinarów) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 • Skutki odstąpienia od umowy.

 

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 • Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 • Reklamacje dotyczące Towarów.

 

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail izabelamelonlog@gamil.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ulica Piławska 14/21 50-538 Wrocław, mailowo pod adres izabelamelonlog@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • Postanowienia końcowe.

 

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwemu  sądowi 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zarezerwuj wizytę

Zarezerwuj telefonicznie lub mailowo: